Canyon logo

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Terminy "Inspektor Ochrony Danych", "Administrator Danych", "Przetwarzający Dane", "Podmiot Danych", "Dane Osobowe", "Naruszenie Danych Osobowych", "Przekazanie Danych" "Przetwarzanie", "Cele Przetwarzania" oraz "Organ Nadzorczy" mają takie samo znaczenie jak w Rozporządzeniu 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ("GDPR"), a ich określenia kognicyjne należy interpretować odpowiednio. Canyon zobowiązuje się do przestrzegania przepisów GDPR oraz wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych. Canyon środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie zgodności z GDPR i/lub wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji lub kontaktu z pojedynczą osobą.

Użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z Canyon i spółką stowarzyszoną Canyon*. Canyon samodzielnie działa jako Administrator Danych Osobowych. Canyon i jej stowarzyszone spółki mogą udostępniać sobie nawzajem te dane osobowe i wykorzystywać je zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności. Mogą również łączyć je z innymi informacjami w celu dostarczania i ulepszania naszych produktów, usług, treści i reklam. Podmiot danych nie jest zobowiązany do dostarczenia danych osobowych, o które poprosiliśmy, ale jeśli podmiot danych zdecyduje się tego nie robić, w wielu przypadkach nie będziemy w stanie dostarczyć podmiotowi danych produktów lub usług firmy Canyon ani odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania, które może mieć podmiot danych.

Oto kilka przykładów rodzajów danych osobowych, które Canyon może gromadzić i jak może je wykorzystywać:

Jakie dane osobowe gromadzimy

Gdy Podmiot danych pobiera oprogramowanie, aktualizacje oprogramowania, łączy się z jakimikolwiek usługami, możemy zbierać różne informacje, w tym wiek, numer identyfikacyjny sklepu, adres IP, informacje o lokalizacji, historia informacji o lokalizacji, adres e-mail, numer telefonu, przydomek użytkownika, przydomek telefonu, lokalizacja strefy bezpieczeństwa, informacje kontaktowe telefonu, numery alarmowe, historia czatów (która jest szyfrowana), hasło do sterowania urządzeniem, ogólne ustawienia urządzenia, płeć, waga, wzrost, historia kroków, historia snu, historia treningów, historia pulsu.

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzający dane może przetwarzać dane osobowe użytkownika: w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności, za zgodą użytkownika, w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na firmie Canyon, w celu wykonania umowy, której stroną jest Podmiot danych, w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika, lub gdy firma Canyon oceniła, że jest to konieczne dla celów uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę Canyon lub osobę trzecią, której ujawnienie informacji może być konieczne. Jeśli Podmiot danych ma pytania dotyczące tej podstawy prawnej, może skontaktować się z inspektorem ochrony danych. Gromadzone przez nas dane osobowe pozwalają nam informować Podmiot danych o najnowszych zapowiedziach produktów firmy Canyon, aktualizacjach oprogramowania i nadchodzących wydarzeniach. Wykorzystujemy również dane osobowe, aby pomóc nam w tworzeniu, rozwijaniu, obsłudze, dostarczaniu i ulepszaniu naszych produktów, usług, treści i reklam, a także w celu zapobiegania stratom i przeciwdziałaniu oszustwom. Możemy wykorzystywać dane osobowe, w tym datę urodzenia w celu weryfikacji tożsamości, pomocy w identyfikacji użytkowników i określenia odpowiednich usług. Na przykład, możemy wykorzystać datę urodzenia do określenia wieku posiadaczy kont. Od czasu do czasu możemy wykorzystywać dane osobowe do wysyłania ważnych powiadomień, takich jak komunikaty o zakupach i zmianach warunków, zasad oraz polityki firmy. Ponieważ takie informacje są ważne dla interakcji użytkownika z firmą Canyon, osoba, której dane dotyczą, nie może zrezygnować z otrzymywania powyżej wymienionych komunikatów. Firma może również wykorzystywać dane osobowe do celów wewnętrznych, takich jak audyt, analiza danych i badania mające na celu ulepszenie produktów, usług i komunikacji z klientami firmy Canyon oraz jej rozwój. Nie podejmujemy prób ponownej identyfikacji osób, które mogą się w nich znaleźć.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych nieosobowych

Gromadzimy również dane w formie, która sama w sobie nie pozwala na bezpośrednie powiązanie z żadną konkretną osobą. Możemy gromadzić, wykorzystywać, przekazywać i ujawniać dane nieosobowe w dowolnym celu. Poniżej podano kilka przykładów danych nieosobowych, które gromadzimy i w jaki sposób możemy je wykorzystywać:

Możemy gromadzić informacje takie jak zawód, język, kod pocztowy, numer kierunkowy, unikalny identyfikator urządzenia, adres URL osoby odsyłającej, lokalizacja oraz strefę czasową w której używany jest produkt firmy Canyon. Robimy to po to, aby lepiej zrozumieć zachowanie klienta i ulepszyć nasze produkty, usługi i reklamy. Możemy gromadzić informacje dotyczące działań klienta na naszej stronie internetowej oraz zbieramy dane z naszych innych produktów i usług. Informacje te są agregowane i wykorzystywane, aby pomóc nam w dostarczaniu bardziej przydatnych informacji naszym klientom. Dzięki powyższym działaniom możemy zrozumieniu, które części naszej strony internetowej, produkty i usług cieszą się największym zainteresowaniem. Dane zbiorcze są uważane za dane nieosobowe dla celów niniejszej Polityki prywatności. Za wyraźną zgodą użytkownika firma Moneybookers może gromadzić dane dotyczące sposobu, w jaki Podmiot danych korzysta z urządzenia i aplikacji, aby pomóc twórcom aplikacji w ich udoskonalaniu. Jeśli firma Moneybookers połączy dane nieosobowe z danymi osobowymi. Połączone informacje będą traktowane jako dane osobowe tak długo, jak długo pozostaną udostępniane.

Ciasteczka

Podobnie jak większość stron internetowych, Canyon używa "ciasteczek", które są małymi porcjami danych wysyłanych do przeglądarki użytkownika. Ciasteczka umożliwiają firmie Canyon zidentyfikować użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej Canyon. Pomimo pewnych obaw dotyczących wpływu stosowania plików cookie "ciasteczek" na prywatność, ważne jest, aby zrozumieć, że pliki cookie nie mogą pobrać informacji o Tobie, których nie ujawniłeś dobrowolnie. Zdecydowana większość użytkowników internetu ceni obecnie pliki cookie jako wygodną funkcję podczas zakupów online. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie. https://www.asbis.com/cookies-policy

Ujawnianie informacji osobom trzecim

Firma Canyon może przekazywać osobom trzecim pewne dane osobowe w celu dostarczenia lub ulepszenia produktów i usług firmy, np. w celu dostarczenia użytkownikowi produktów na życzenie. Przekazujemy również dane osobowe w celu rozwijania marketingu wśród konsumentów firmy Canyon. W takich przypadkach wymagamy, aby osoby trzecie obchodziły się z danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych np. gdy podmiot danych zakupi i aktywuje swój profil, upoważnia on firmę Canyon i operatora do wymiany informacji podanych przez Podmiot danych podczas procesu aktywacji w celu wykonania usługi, w tym informacji o urządzeniu. Jeśli podmiot danych zostanie zatwierdzi zgodę dla świadczenia usług, jego konto będzie podlegało pod odpowiednie polityki prywatności firmy Canyon oraz operatora.

Inne

Może być konieczne - na mocy prawa, procesu prawnego, postępowania sądowego i/lub wniosków organów publicznych i rządowych w kraju zamieszkania użytkownika lub poza nim - ujawnienie przez firmę Canyon danych osobowych danego użytkownika. Możemy również ujawnić ważne informacje, jeśli stwierdzimy, że są one niezbędne dla celów bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych kwestii o znaczeniu publicznym. W takim przypadku ujawnienie danych jest konieczne lub właściwe. Możemy również ujawnić informacje lecz tylko wtedy, gdy istnieje taka podstawa prawna. Jeśli ustalimy, że ujawnienie danych jest racjonalnie konieczne do egzekwowania naszych warunków lub ochrony naszych operacji i użytkowników.  Działanie może obejmować przekazywanie informacji i/lub władzom publicznym rządowym, organom nadzoru. Dodatkowo, w przypadku reorganizacji, fuzji lub sprzedaży, możemy przekazać wszelkie zgromadzone przez nas dane osobowe odpowiedniej trzeciej stronie.

Ochrona danych osobowych

Firma Canyon powstrzymuje się od podejmowania jakiegokolwiek transferu danych poza Unię Europejską i/lub Republiką Białorusi w odniesieniu do przekazywanych danych osobowych. Jeżeli będzie wymagane jakiekolwiek przekazanie danych w celu prowadzenia działalności przez firmę, Canyon zobowiązuje się powiadomić o tym osobę, której dane dotyczą, przed rozpoczęciem transferu danych. Dostarczymy informacje dotyczące terytorium, dla którego dane są przekazywane, oraz informację na temat obowiązującego instrumentu regulującego takie przekazywanie. Firma Canyon bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. W czasie, gdy dane osobowe są przechowywane przez Canyon, jako firma korzystamy z systemów komputerowych o ograniczonym dostępie, znajdujących się w obiektach wykorzystujących fizyczne środki bezpieczeństwa. Gdy Podmiot danych korzysta z niektórych usług lub aplikacji Canyon lub zamieszcza samodzielnie informacje na stronie internetowej Canyon, dane osobowe oraz treści udostępniane przez Podmiot danych stają się widoczne dla innych użytkowników i mogą być przez nich czytane, gromadzone lub wykorzystywane. Podmiot danych jest odpowiedzialny za swoje dane osobowe, które zdecyduje się udostępnić lub przekazać w takich przypadkach. Na przykład, jeśli Podmiot danych poda imię i nazwisko oraz adres e-mail w poście na forum, informacja ta jest publiczna. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z tych funkcji.

Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowanie

Canyon nie podejmuje żadnych decyzji z wykorzystaniem algorytmów lub w przypadku profilowań, które w istotny sposób wpływają na użytkownika.

Integralność i przechowywanie danych osobowych

Canyon ułatwia Podmiotowi, którego dane dotyczą, utrzymanie dokładnych, kompletnych i aktualnych danych osobowych. Firma Canyon będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszych zasadach ochrony prywatności oraz w podsumowaniach dotyczących ochrony prywatności w poszczególnych usługach. Oceniając te okresy, starannie sprawdzamy potrzebę gromadzenia danych osobowych w całości i jeśli ustalimy odpowiednią potrzebę, przechowujemy dane przez najkrótszy możliwy okres, aby zrealizować wyznaczony cel gromadzenia, zmiana następuje w przypadku dłuższego okresu przechowywania danach, gdy wymaga tego prawo.


Dostęp do danych osobowych

W przypadku innych przechowywanych przez nas Danych osobowych, Firma zapewnia Podmiotowi danych dostęp (w tym kopię) do informacji. W celu zmiany lub informacji, należy złożyć wniosek o poprawienie danych, jeśli są one niedokładne, lub prośbę usunięcia danych. Jeśli Firma nie jest zobowiązana do ich przechowywania na mocy prawa lub w uzasadnionych celach biznesowych, Canyon może odmówić rozpatrzenia wniosków, które są niepoważne/nieprzemyślane, zagrażają prywatności innych osób lub są wyjątkowo niepraktyczne jak i w przypadku gdzie dostęp nie jest w inny sposób wymagany przez lokalne prawo. Możemy również odmówić realizacji aspektów wniosków o usunięciu lub dostępie, jeśli uważamy, że takie działanie podważyłoby nasze uzasadnione wykorzystanie danych do celów zwalczania nadużyć i bezpieczeństwa, jak opisano wcześniej.

Usługi lokalizacyjne

Aby świadczyć usługi oparte na lokalizacji, Canyon może gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dokładne dane o lokalizacji, w tym rzeczywistą lokalizację geograficzną komputera lub innego urządzenia. Usługi oparte na lokalizacji mogą wykorzystywać GPS, Bluetooth i Twój adres IP, a także hotspoty Wi-Fi i lokalizacje wież komórkowych a także inne technologie do określania przybliżonej lokalizacji Twoich urządzeń. O ile osoba, której dane dotyczą, nie wyrazi zgody, dane dotyczące lokalizacji są zbierane anonimowo w formie, która nie identyfikuje osoby, której dane dotyczą. Dane są wykorzystywane przez Canyon dla świadczenia i ulepszania usług opartych na lokalizacji. Na przykład, Twoje urządzenie może udostępniać swoją lokalizację geograficzną aplikacji, gdy Podmiot danych zdecyduje się na korzystanie z usług lokalizacyjnych.

Witryny i usługi stron trzecich

Strony internetowe, produkty, aplikacje i usługi firmy Canyon mogą zawierać linki do stron internetowych, produktów i usług osób trzecich. Nasze produkty i usługi mogą również wykorzystywać lub oferować produkty lub usługi osób trzecich. Informacje zbierane przez osoby trzecie, które mogą obejmować takie rzeczy jak dane o lokalizacji lub dane kontaktowe, podlegają ich praktykom ochrony prywatności. Zachęcamy Podmiot danych do zapoznania się z praktykami prywatności tych stron trzecich.

Nasze zaangażowanie w ochronę prywatności w całej firmie

Aby mieć pewność, że Twoje Dane Osobowe są bezpieczne, przekazujemy pracownikom Canyon nasze wytyczne dotyczące prywatności i bezpieczeństwa oraz ściśle egzekwujemy zabezpieczenia prywatności w firmie.

Pytania dotyczące ochrony prywatności

Jeśli Podmiot danych ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Polityki prywatności Canyon lub przetwarzania danych, Podmiot danych może skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, lub jeśli Podmiot danych chciałby złożyć skargę dotyczącą możliwego naruszenia danych osobowych, należy również skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Podmiot danych może zawsze skontaktować się z nami telefonicznie pod odpowiednim numerem. Podmiot danych może w dowolnym momencie przekazać swoją skargę do organu nadzorczego w swojej jurysdykcji, jeśli Podmiot danych jest niezadowolony z odpowiedzi otrzymanej od nas. Jeśli Podmiot danych zwróci się do nas z prośbą, postaramy się dostarczyć Podmiotowi danych informację na temat odpowiednich dróg składania skarg, które mogą mieć zastosowanie w danej sytuacji. Jeśli skarga wskazuje na możliwość poprawy naszego postępowania z kwestiami prywatności, podejmiemy kroki w celu dokonania takiej aktualizacji przy najbliższej rozsądnej okazji. W przypadku, gdy kwestia ochrony prywatności ma negatywny wpływ na Podmiot danych lub inną osobę, podejmiemy kroki w celu rozwiązania tego problemu z Podmiotem danych lub tą inną osobą. Canyon może od czasu do czasu aktualizować swoje zasady ochrony prywatności. Kiedy zmienimy politykę w istotny sposób, na naszej stronie internetowej zostanie zamieszczone powiadomienie wraz z zaktualizowaną Polityką Prywatności.* Dla celów niniejszego dokumentu "Podmiot stowarzyszony" Canyon oznacza podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio posiada lub kontroluje, jest własnością lub jest kontrolowany przez lub jest pod wspólną własnością lub kontrolą z innym podmiotem lub marką lub produktami Canyon. W rozumieniu niniejszego dokumentu "kontrola" oznacza prawo do kierowania zarządzaniem lub sprawami podmiotu, a "własność" oznacza faktyczne posiadanie pięćdziesięciu procent (50%) lub więcej kapitałowych papierów wartościowych z prawem głosu lub innych równoważnych udziałów z prawem głosu w danym podmiocie.

Canyon Essentials

Sterowniki i instrukcje

Sterowniki i instrukcje

Pobierz najnowsze sterowniki i dowiedz się jak używać produktów firmy Canyon.

Więcej
E-katalogi

E-katalogi

Pobierz wersję PDF dla wszystkich naszych aktualnych produktów - wyselekcjonowanych i skategoryzowanych.

Więcej
Nowości i ciekawostki

Nowości i ciekawostki

Przeczytaj nasze najnowsze wiadomości i aktualizacje, przygotowane przez zespół Canyon.

Więcej
Certyfikaty

Certyfikaty

Znajdź w jednym miejscu wszystkie certyfikaty produktów- CE, zgodność z RoHS i więcej.

Więcej