POLITYKA GWARANCYJNA I KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI I KARTY GWARANCYJNE

Karta gwarancyjna

Możesz pobrać i wypełnić kartę gwarancyjną tutaj.

OŚWIADCZENIE O OGRANICZONEJ GWARANCJI

Ogólne

Canyon gwarantuje, że produkty marki Canyon są wolne od wad materiałowych i wykonawczych od daty ich zakupu przez nabywcę przez okres gwarancyjny przedstawiony poniżej.

Okres gwarancji

Okres gwarancji w krajach Unii Europejskiej is:
Dla wszystkich produktów Canyon - dwa (2) lata;

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu u autoryzowanego sprzedawcy Canyon (sklep internetowy, market techniczny lub sklep detaliczny). Faktura zakupu (lub potwierdzenie dostawy), na której widnieje data zakupu produktu, stanowi dowód daty zakupu. Należy pamiętać, że ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie pierwotnego nabywcę produktu firmy Canyon będącego użytkownikiem końcowym i nie może być przeniesiona ani przypisana żadnemu kolejnemu nabywcy.

W przypadkach, gdy niniejsza ograniczona gwarancja różni się od procedur gwarancyjnych przewidzianych przez prawo lokalne, producent gwarantuje wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych w sposób opisany w przepisach kraju zakupu towaru.

Procedura gwarancyjna

W celu zatwierdzenia gwarancji użytkownik musi zwrócić do sklepu, w którym dokonał zakupu, wadliwy produkt Canyon wraz z dowodem zapłaty.

W przypadku produktów Canyon, takich jak inteligentne zegarki, panele słoneczne i rejestratory wideo, wymiana lub rekompensata jest dokonywana przez Sprzedawcę wyłącznie po przeprowadzeniu diagnostyki w autoryzowanym centrum serwisowym.

Ograniczona gwarancja na oprogramowanie

Canyon nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, co do wstępnie zainstalowanego oprogramowania, jego jakości, wydajności, funkcjonalności lub zgodności z określonym celem. Canyon nie gwarantuje również, że funkcje zawarte w oprogramowaniu spełnią określone wymagania lub że działanie oprogramowania będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Dlatego oprogramowanie jest sprzedawane w stanie "takim, w jakim jest" (tj. bez gwarancji jakości), chyba że wyraźnie określono inaczej na piśmie. Usługi gwarancyjne lub upoważnienie do zwrotu towarów w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji zostaną przyznane tylko w przypadku zgłoszenia odpowiednich roszczeń w okresie gwarancyjnym.

Przewodnik rozwiązywania problemów

Rozwiązywanie problemów z Canyon SMART WATCH: Możliwe problemy i rozwiązania można znaleźć tutaj.

Przekazanie gwarancji

Gwarancja na produkt marki Canyon obowiązuje tylko w kraju, w którym produkt został zakupiony.

Ograniczenia odpowiedzialności

Następujące działania i szkody są wyłączone z gwarancji:

 • Szkody spowodowane działaniem natury, takie jak pożar, powódź, wiatr, trzęsienie ziemi lub uderzenie pioruna itp.;
 • Uszkodzenia lub niezgodności spowodowane brakiem zapewnienia odpowiedniego środowiska instalacyjnego lub operacyjnego dla produktu, w tym między innymi złe uziemienie, zewnętrzne pola elektromagnetyczne, bezpośrednie światło słoneczne, wysoka wilgotność i wibracje;
 • Uszkodzenia spowodowane uderzeniem o inne przedmioty, upuszczeniem, upadkiem, rozlaniem cieczy lub zanurzeniem w cieczy;
 • Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowaną naprawą lub demontażem produktu;
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku wypadku, niewłaściwej pielęgnacji lub zaniedbania;
 • Uszkodzenia spowodowane jakimkolwiek innym nadużyciem, niewłaściwym użytkowaniem, nieumiejętną obsługą lub niewłaściwym zastosowaniem;
 • Uszkodzenia spowodowane przez urządzenia peryferyjne innych firm (w tym plamy spalenizny po wyładowaniach elektrycznych, topienie, utrwalanie, rozszczepianie itp);
 • Wszelkie błędy spowodowane niekompatybilnością oprogramowania i wirusami;
 • Pogorszenie jakości wynikające z normalnego zużycia, w tym torby, obudowy, instrukcji obsługi i akumulatora;
 • Jeśli numer seryjny produktu (lub naklejki z numerem seryjnym jego części) został zmieniony, usunięty lub zamazany;
 • Pęknięcia i zarysowania, jak również inne wady spowodowane przez jakiekolwiek kwestie związane z transportem, obsługą lub nadużyciem przez klienta;

Zobowiązania gwarancyjne producenta krzeseł Canyon nie obejmują:

 • materiałów (na przykład: tkanin, skóry lub innych materiałów używanych w produkcji wyrobu i podatnych na zużycie, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną awarii są wady materiałowe lub jakość wykonania;
 • uszkodzeń kosmetycznych, w tym między innymi zarysowań, wgnieceń, złamanych/rozerwanych plastikowych, tkaninowych, skórzanych, papierowych, kartonowych lub innych części z materiałów łatwo uszkadzalnych;
 • uszkodzeń wynikających ze złego traktowania, nieprawidłowego użytkowania, kontaktu z różnego rodzaju płynami, ogniem lub innymi czynnikami zewnętrznymi, a także oddziaływania owadów lub zwierząt;
 • uszkodzeń wynikających z naruszenia przepisów instrukcji obsługi, specyfikacji technicznych lub innych opublikowanych zaleceń Canyon;
 • uszkodzeń wynikających z obsługi (w tym modyfikacji), wykonanej przez osoby, które nie są przedstawicielami firmy Canyon lub Autoryzowanymi Centrami Serwisowymi Canyon;
 • produktów, które miały zmienioną: funkcję lub możliwości bez pisemnej zgody firmy Canyon;
 • wad, które powstały w wyniku naturalnego zużycia lub naturalnego starzenia się produktu;
 • wad lub uszkodzeń podczas użytkowania krzesła Canyon w celach komercyjnych;
 • uszkodzeń wynikających z niewłaściwego transportu lub przemieszczenia krzesła przez klienta;
 • uszkodzeń wynikających z użytkowania krzesła w ekstremalnych warunkach pogodowych.

NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŻONE LUB DOMNIEMANE, W TYM DOMNIEMANĄ GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOMNIEMANĄ GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ WSZELKIE INNE ZOBOWIĄZANIA ZE STRONY FIRMY CANYON, I NIE PRZYJMUJE ONA ANI NIE UPOWAŻNIA ŻADNEJ INNEJ OSOBY DO PRZYJĘCIA NA SIEBIE W IMIENIU FIRMY CANYON JAKICHKOLWIEK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ. POWYŻSZE STANOWI JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK PRAWNY PRZYSŁUGUJĄCY NABYWCY W PRZYPADKU DOSTARCZENIA WADLIWYCH LUB NIEZGODNYCH Z UMOWĄ PRODUKTÓW, A CANYON W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KOSZT ZASTĄPIENIA LUB WYMIANY, KOSZT URZĄDZEŃ LUB USŁUG, KOSZTY PRZESTOJU, UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB WARTOŚCI FIRMY, SZKODY ZWIĄZANE Z POLEGANIEM NA DANYCH, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB USZKODZENIE JAKIEGOKOLWIEK POWIĄZANEGO SPRZĘTU, ANI ZA ŻADNE INNE POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z FAKTU, ŻE TAKIE PRODUKTY ZOSTAŁY UZNANE ZA WADLIWE LUB NIEZGODNE Z UMOWĄ.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NINIEJSZA GWARANCJA JEST DOBROWOLNĄ GWARANCJĄ UDZIELANĄ PRZEZ FIRMĘ CANYON I ZAPEWNIA PRAWA DODATKOWE, A TAKŻE NIE WPŁYWA NA USTAWOWE PRAWA NABYWCÓW WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW KRAJOWYCH DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY TOWARÓW I/LUB PRAW KONSUMENTA.

Dodatkowo należy pamiętać, że produkty CANYON nie są przeznaczone do żadnych "zastosowań krytycznych". "Zastosowania krytyczne" oznaczają systemy podtrzymywania życia, zastosowania medyczne, połączenia z wszczepionymi urządzeniami medycznymi, transport komercyjny, obiekty lub systemy nuklearne lub wszelkie inne zastosowania, w których awaria produktu mogłaby doprowadzić do obrażeń osób lub utraty życia albo zniszczenia mienia.

Canyon Essentials

Sterowniki i instrukcje

Sterowniki i instrukcje

Pobierz najnowsze sterowniki i dowiedz się jak używać produktów firmy Canyon.

Więcej
E-katalogi

E-katalogi

Pobierz wersję PDF dla wszystkich naszych aktualnych produktów - wyselekcjonowanych i skategoryzowanych.

Więcej
Nowości i ciekawostki

Nowości i ciekawostki

Przeczytaj nasze najnowsze wiadomości i aktualizacje, przygotowane przez zespół Canyon.

Więcej
Certyfikaty

Certyfikaty

Znajdź w jednym miejscu wszystkie certyfikaty produktów- CE, zgodność z RoHS i więcej.

Więcej